پخش زنده و آرشیو رادیو

سیمرغ

پنجشنبه 19 بهمن 1402 ساعت 06:05 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

سیمرغ

خاطرات شفاهی ارتشبد فردوست

با حضور حسین قهرمانی(تنظیم كننده)

فهرست قطعات