پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر جام جم

شنبه 28 بهمن 1402 ساعت 14:30 به مدت 89 دقیقه

اطلاعات برنامه

عصر جام جم

اهمیت حضور تشكلها و گروه های سیاسی درانتخابات اسفند 1402 / احزاب و گروههای سیاسی اصلاح طلب و اصوالگرا در افزایش و مشاركت سیاسی حضور مردم و چگونه نقش ایفا می كنند

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، نادره رضایی ( عضو مجمع اصلاح طلب ) و نیره قوی ( عضو شورای وحدت اصوالگرایان )

فهرست قطعات