پخش زنده و آرشیو رادیو

بهرستان

پنجشنبه 3 اسفند 1402 ساعت 17:00 به مدت 47 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهرستان

شیوه مطالبه گری مردمی و عملكرد مجلس در قبال مطالبات

با حضور رقیه زهرا پرندآور(تهیه كننده)، محمدرضا اشراقی(كارشناس مجری)، مهدی خطیب دماوندی(پژوهشگر حقوق عمومی) و حمیده نامدار(پژوهشگر حوزه زن و خانواده)

فهرست قطعات