پخش زنده و آرشیو رادیو

افق نو

دوشنبه 6 فروردین 1403 ساعت 14:00 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق نو

شناسایی و ارتباط با مخاطبان و گروه های مختلف رسانه ای

با حضور محمدرضا زمانی(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری)، سارا اكبری(گزارشگر) و دكتر نیره آزادی(مدرس و عضو انجمن ملی سواد رسانه ای ایران)

فهرست قطعات

با حضور محمدرضا زمانی(تهیه كننده)، مرتضی خوشكام(كارشناس مجری)، سارا اكبری(گزارشگر)