پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران همدل

چهارشنبه 8 فروردین 1403 ساعت 08:00 به مدت 21 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایران همدل

فرهنگ ها و اشتراكات و آداب وحدت و همدلی در اقوام مختلف استان مازندران

با حضور حسین روزبهانی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)، مجید میرزایی (نویسنده)، ارتباط تلفنی با آقای برزگر(مشاور گردشگری استاندار و مدیركل گردشگری سابق استان مازندران) و آقای حسن نژاد(كارشناس ارشد حوزه عامه استان مازندران)

فهرست قطعات