پخش زنده و آرشیو رادیو

عین والقلم

یکشنبه 12 فروردین 1403 ساعت 14:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

عین والقلم

نامه 53 نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر

با حضور خانم كاظمی(تهیه كننده) و امین ناجی(استاد دانشگاه)

فهرست قطعات

با حضور خانم طیبه كاظمی(تهیه كننده) و دكتر محمدهادی امین ناجی(استاد دانشگاه)