پخش زنده و آرشیو رادیو

عین و القلم

سه شنبه 14 فروردین 1403 ساعت 16:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

عین و القلم

نامه 53 نهج البلاغه

با حضور خانم كاظمی(تهیه كننده) و امین ناجی(استاد دانشگاه)

فهرست قطعات

با حضور خانم طیبه كاظمی(تهیه كننده) و دكتر محمدهادی امین ناجی(استاد دانشگاه)