پخش زنده و آرشیو رادیو

آقای مكعبی

پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 ساعت 08:25 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

آقای مكعبی

شاخص های انتخابات نامزد اصلح از دریچه طنز

با حضور سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، فاطمه عبدالوند(نویسنده) و علیرضا تابان(بازیگر)

فهرست قطعات