پخش زنده و آرشیو رادیو

در ساحت خورشید

سه شنبه 8 خرداد 1403 ساعت 20:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

در ساحت خورشید

سخنرانی حضرت امام خمینی(ره)

با حضور عارفی(تهیه كننده)

فهرست قطعات