پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 11 آذر 1400
0:30

راه شب- ایران و جامعه(زنده)

برنامه شبانه رادیو با موضوعات متنوع- انگیره
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

2:25

میان برنامه(زنده)

2:30

گلبانگ(تكرار)

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

3:0

قصه- قسمت پنجم

3:15

قند پارسی

3:30

قرار شاعرانه(تكرار)

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

3:55

میان برنامه(زنده)

4:0

قول و غزل

4:15

سرای سخن

راستگوئی
حجت الاسلام مسعود عالی(كارشناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

4:40

میان برنامه(زنده)

4:45

تالار آینه

5:0

بشارت باران

برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 05:28، موذن: استاد محمدجواد پناهی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

6:0

خبر(زنده)

6:5

نفس صبح

ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

6:25

تقویم تاریخ

6:35

سلام صبح بخیر(زنده)

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

7:0

خبر(زنده)

7:10

ادامه سلام صبح بخیر(زنده)

ویژه 13 آبان- برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

8:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

8:35

میان برنامه

8:40

روی خط ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

9:0

كوی نشاط

برنامه «كوی نشاط» در حقیقت نمونه ای از یك جامعه شهری است كه افراد مختلفی با هر خلق و خو، رفتار، گویش و زبان خاص، از هر مرتبه و موقعیت اجتماعی و خواسته های مختلف در آن زندگی می كنند.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:0

میان برنامه

11:15

میان برنامه(زنده)

11:25

به افق آفتاب(زنده)

اذان ظهر: 11:54، موذن: استاد حسین صبحدل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:10

میان برنامه(زنده)

12:15

سیری در تاریخ معاصر

بررسی دوران پهلوی اول و دوم
آقای علی الله جانی(كارشناس تاریخ)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:35

میان برنامه(زنده)

12:40

ایران را بشنویم

معرفی برنامه های شبكه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:0

بهتر است بدانیم

پیشگیری از حوادث
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

با ایران یاران

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

تاریخ رادیو

15:40

سبزینه

پرداختن به مباحث كشاورزی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:0

پارسی گویان

تقویت وحدت میان فارسی زبانان- ویژه مولوی و شمس تبریزی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:50

میان برنامه(زنده)

17:0

خبر(زنده)

17:10

صدا كن مرا

اذان مغرب: 17:11، موذن: استاد محمد كاظم محمد زاده
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:35

میان برنامه

17:40

گیله مرد

شهادت میرزا كوچك خان جنگلی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:0

موسیقی محلی

18:15

دل خنده

18:30

خاص باشید

باشگاه كارآفرینی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:55

نشانی

19:0

خبر

19:5

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

19:45

با ایران یاران

20:0

پارك ساعی

این برنامه یك برنامه كاملاَ تعاملی میباشد كه تمامی برنامه توسط مخاطبان و علاقه مندان به رادیو با هدایت تهیه كننده برنامه، تهیه و تولید می شود.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

خیابان ایران

حضور مردم ایران در همه صحنه ها
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:0

خبر(زنده)

22:5

گلچین كوی نشاط

برنامه «كوی نشاط» در حقیقت نمونه ای از یك جامعه شهری است كه افراد مختلفی با هر خلق و خو، رفتار، گویش و زبان خاص، از هر مرتبه و موقعیت اجتماعی و خواسته های مختلف در آن زندگی می كنند.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:0

خبر(زنده)

23:5

نگاه مهر- دعای كمیل

پخش دعای كمیل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+