پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 27 فروردین 1400
21:30

اعلام برنامه

21:35

زیارت دوست

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

به رنگ خدا


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:25

نمایش

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

دست نیاز

شرح دعای افتتاح
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

23:55

لحظه ارادت(تكرار)