پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح جمعه با شما

جمعه ها از ساعت 9 به مدت 120


این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.

تقویت روحیه شادابی و امید و نشاط، ترویج روحیه انتقاد پذیری