پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و ورزش

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:15 به مدت 180دقیقه


برنامه صبحگاهی رادیو ورزش كه ضمن ارائه آخرین اخبار و پیگیری آن به تشویق و ترغیب به ورزش همگانی می پردازد

من یك صبح و ورزشی ام من یك صبح و ورزشی ام شما میتوانید در دیوار مخاطب این صفحه نظرات پیشنهادات و آهنگهای درخواست و سوال از كارشناس را برای ما ارسال كنید