پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح و ورزش

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 06:00 به مدت 140دقیقه


برنامه صبحگاهی رادیو ورزش كه ضمن ارائه آخرین اخبار و پیگیری آن به تشویق و ترغیب به ورزش همگانی می پردازد