پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


زن و شوهری دوپسر جوان دارند به نام های یاور و حیدر- آن ها برای این كه به پسرانشان بیاموزند كه هیچ چیز افراد یك خانواده را از هم نباید دور كند هر كدام را به دنبال انجام كاری می فرستند.یاور باید برود نذری كه مادر دارد ادا كند و حیدر باید...