پخش زنده و آرشیو رادیو

خورشید من هرگز طلوع نمی كند

از 4 تیر از ساعت ساعت 11:45 صبح به مدت 30 دقیقه


محمدرضا و علی جز گروهك منافقین هستند و تلاش می كنند به عنوان نفوذی وارد كمیته ی انقلاب شوند او به عنوان طرفدارایت ا.. بهشتی در بحث های مختلف شركت و از شخصیت شهید بهشتی ، دفاع می كند .در پی تحقیق ها علی، شیفته ی ایت ا.. بهشتی می شود و...

🎬 كارگردان: محمد پور حسن 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 📑نویسنده: هاجر كوشكی