پخش زنده و آرشیو رادیو

آه واره

از 8 مرداد از ساعت 6:30 صبح به مدت 30 دقیقه


كوچه كوچه دلم پر از غوغاست هر طرف خیمه عزا برپاست ماه خون و خروش و ماتم شد ماه خون خدا محرم شد شب های محرم را با مقتل خوانی امام حسین(ع)، هر شب به نام یكی از شهدای عاشورا همراه با رادیو نمایش عزاداری كنید....

📑نویسنده: جهانشاه آل محمود 🎧تهیه كننده: ژاله محمدعلی 🎙️گوینده: محسن بهرامی