انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/10/1395]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
120
راه شب- ایران و تاریخ(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
گلبانگ
شماره پیامک برنامه: 30000900 - تلفن برنامه: 22168013
03:00
30
قصه(تکرار)
شماره پیامک برنامه: 30000900
03:30
30
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:00
30
سرای سخن
حضرت آیت الله استادی(کارشناس دینی و مذهبی)، شماره پیامک: 30000900
04:30
15
ایران سرای هنر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:45
15
قول و غزل
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
05:00
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامک: 30000900
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
15
نفس صبح
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:20
10
تقویم تاریخ
شماره پیامک: 30000900
06:30
30
سلام ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
45
ادامه سلام ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:55
5
سرمشق
شماره پیامک: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامک: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
40
خانه و خانواده
آقای دکتر فرهنگی(روان شناس)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
09:40
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
09:45
15
سلام کوچولو
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:00
25
نوبت ترانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
30
نمودار(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفن : 22040086- 22050009
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
11:15
15
باریکه مقاومت
شماره پیامک: 30000900
11:30
45
به افق آفتاب
با حضور حجت الاسلام ماندگاری و حجت الاسلام برمایی(کارشناسان دین و معارف)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:15
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
12:30
30
مسابقه یک، دو، صدا
13:00
25
رهاورد
با حضور سیامک اشک ریز(مهندس تاسیسات) و دکتر سید جواد محمدی(متخصص گوش حلق و بینی)، شماره پیامک: 30000900
13:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
پلاک 8
با حضور سردار داود غیاثی(کارشناس دفاع مقدس)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام کلام امام
شماره پیامک: 30000900
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
14:45
15
به وقت روستا
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامک برنامه30000900- تلفن برنامه: 22168013
15:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
15:30
40
بحث روز
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:10
15
سیاره آبی
دکتر سعید متصدی(معاون انسانی سازمان محیط زیست), شماره پیامک: 30000900
16:25
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
16:30
25
جهان سیاست
شماره پیامک: 30000900
16:55
5
میان برنامه(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
17:15
15
صدا کن مرا
شماره پیامک: 30000900
17:30
85
ایرانشهر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:55
5
نشانی
شماره پیامک: 30000900
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:45
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
20:00
50
کافه هنر
آقایان صائمی و شهرزاد(کارشناسان فرهنگی زبان و ادبیات فارسی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086-22050009
20:50
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
شور و نور
شماره پیامک: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر کوچولو
شماره پیامک: 30000900
برنامه شبانه کودکان(قصه گویی با صدای بانوی قصه گو)
21:45
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
25
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900
22:30
25
قصه شب
شماره پیامک: 30000900
22:55
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
54
درس خواندن آسان است
تلفنها: 22040086- 22050009

جدول پخش برنامه های
[30/10/1395]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
110
راه شب- ایران و جامعه(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:20
10
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
گلبانگ
شماره پیامک برنامه: 30000900- تلفن برنامه: 22168013
03:00
30
قصه(تکرار)
شماره پیامک: 30000900
03:30
30
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900
04:00
30
سرای سخن
استاد مطهری(کارشناس دینی)، شماره پیامک: 30000900
04:30
15
ایران سرای هنر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:45
15
قول و غزل
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
05:00
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامک: 30000900
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
15
نفس صبح
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:20
10
تقویم تاریخ
شماره پیامک: 30000900
06:30
30
سلام ایران(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
45
ادامه سلام ایران(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:55
5
سرمشق
شماره پیامک: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
08:35
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامک: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
85
کوی نشاط
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
30
خاص باشید
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
11:15
15
سیری در تاریخ معاصر
شماره پیامک: 30000900
11:30
45
به افق آفتاب
حجت السلام والمسلمین برمایی و ماندگاری(کارشناسان دینی و معارفی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:15
45
آخر هفته
شماره پیامک: 30000900
13:00
25
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
13:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
پلاک 8
سردار داود غیاثی(کارشناس دفاع مقدس)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام کلام امام
شماره پیامک: 30000900
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
14:45
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامک برنامه 30000900- تلفن برنامه: 22168013
15:25
35
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
16:00
45
دیار آشتی
شماره پیامک: 30000900
16:45
15
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
17:15
60
به رنگ خدا
شماره پیامک: 30000900
18:15
40
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
18:55
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
19:00
5
میان برنامه
رادیو ایران
19:05
40
ورزش ایران
تلفنها: 22040086- 22050009
19:45
5
میان برنامه
رادیو ایران
19:50
65
یک سبد لبخند
20:55
5
شور و نور
شماره پیامک: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
10
واژه و خمپاره
کارشناس مجری( علیرضا بدیع)، شماره پیامک: 30000900
21:45
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
50
عندلیب
شماره پیامک: 30000900
22:55
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
54
نگاه مهر- دعای کمیل

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir