انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/04/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ورزش و تفریحات(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
گلبانگ
شماره پیامک برنامه: 30000900- تلفن برنامه: 22168013
03:00
30
قصه(تکرار)
شماره پیامک برنامه: 30000900
از نوع کاذب- قسمت دوم
03:30
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامک: 30000900
04:30
30
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
05:00
30
سرای سخن
دکتر رفیعی(کارشناس دینی)، شماره پیامک: 30000900
05:30
15
قند پارسی
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
05:45
15
قول و غزل
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:25
10
تقویم تاریخ
شماره پیامک: 30000900
06:35
145
قنوت شکر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
120
جشن سپاس
پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:00
30
نوبت ترانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:30
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
11:45
25
مسابقه یک، دو، صدا
شماره پیامک: 30000900
12:10
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
12:15
25
رهاورد
دکتر هومن شریفی(قائم مقام مرکز تحقیقات و پیشگیری و کنترل دخانیات علوم پزشکی شهید بهشتی)، دکتر حسن نجفی سولاری(مدرس دانشگاه) و دکتر نادری(کارشناس نانو)، شماره پیامک: 30000900
12:40
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
12:45
45
به افق آفتاب
حجت السلام خاکی(کارشناس دینی معارف و علوم قرآنی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
پلاک 8
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام کلام امام
شماره پیامک: 30000900
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
14:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
14:50
10
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
60
گلبانگ
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:00
10
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
16:10
15
سیاره آبی
مهندس عسگری نژاد(کارشناس حوزه آب)، شماره پیامک: 30000900
16:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
16:30
30
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
60
نوبت ترانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:00
120
جشن سپاس
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:00
30
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
20:30
25
صدا کن مرا
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر کوچولو
شماره پیامک: 30000900
21:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
21:50
10
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
25
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900
22:30
25
قصه شب
شماره پیامک: 30000900
22:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
10
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
23:15
25
رهاورد(تکرار)
دکتر هومن شریفی(قائم مقام مرکز تحقیقات و پیشگیری و کنترل دخانیات علوم پزشکی شهید بهشتی)، دکتر حسن نجفی سولاری(مدرس دانشگاه) و دکتر نادری(کارشناس نانو)، شماره پیامک: 30000900
23:40
19
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir