انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[27/09/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ورزش و تفریحات(زنده)
آیتم ها: داستانك- اخبار و حاشیه های ورزشی- اخبار فناوری و آی تی- اخبار فرهنگی و هنری- دانستنی‌های جذاب- گزارش مردمی و معرفی بازی های بومی و محلی می باشد، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:30
30
قصه- قسمت دوم(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
03:30
15
قند پارسی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:45
15
قول و غزل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:00
25
قرار شاعرانه(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:30
25
سرای سخن
آیت ا...مفتح(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:00
60
بشارت باران- راه رستگاران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:25
5
تقویم تاریخ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:30
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:35
25
سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
07:10
40
سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:50
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:55
5
سرمشق
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:40
20
روی خط ورزش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:00
80
خانه و خانواده
دكتر محمدجواد تركاشوند(روانشناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:20
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:30
30
نمودار
معاونی (رئیس صنف زنبورداران سرپرست معاونت بهبود جامعه تولیدات سازمانی جهاد كشاورزی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:00
15
خبر
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
11:15
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:30
45
به افق آفتاب
حاج آقا ماندگاری(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:15
25
رهاورد
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات)، علی ناظری(روانپزشك)، دكتر طاهری پور(كارشناس نانو)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:40
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:45
40
میزبان
حجت الاسلام وحیدی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:30
25
پلاك 8
دكتر علیرضا شریفی یزدی(جامعه شناس و روانشناس اجتماعی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:55
5
راه امام كلام امام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
14:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:50
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
15:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:30
20
سیاره آبی
سید عادل مولا(معاون محیط طبیعی اداره كل محیط زیست خوزستان)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:50
40
كافه هنر
كارشناسان: خانم شیما شریفی(كارشناس امور فرهنگی و ادبی)، مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:30
25
جهان سیاست
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:55
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
17:10
100
ایرانشهر- صدا كن مرا
دكتر مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
مزایا و معایب خجالتی بودن- اذان مغرب- اذان: 17:14، موذن: مرحوم شیخ محمد هلباوی
18:50
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:55
5
نشانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:45
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:00
30
مسابقه یك، دو، صدا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:30
15
نیشدارو
سعید بیابانكی، ناصر فیض، صابر قدیمی(طنز پرداز)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:45
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:55
5
شور و نور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:45
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
22:05
30
حرف آخر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:35
25
قرار شاعرانه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
23:05
25
قصه شب- قسمت سوم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:30
25
رهاورد(تكرار)
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات)، علی ناظری(روانپزشك)، دكتر طاهری پور(كارشناس نانو)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:55
4
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

جدول پخش برنامه های
[28/09/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ایران و رویدادها(زنده)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
02:30
30
قصه- قسمت سوم(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
03:30
15
قند پارسی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
03:45
15
قول و غزل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:00
25
قرار شاعرانه(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:30
25
سرای سخن
(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
04:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
05:00
60
بشارت باران- راه رستگاران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:25
5
تقویم تاریخ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:30
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
06:35
25
سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
07:10
40
سلام ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:50
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
07:55
5
سرمشق
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
08:40
20
روی خط ورزش
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
09:00
80
خانه و خانواده
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:20
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
10:30
30
نمودار
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:00
15
خبر
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
11:15
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
11:30
45
به افق آفتاب
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:15
25
رهاورد
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:40
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
12:45
40
میزبان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:30
25
پلاك 8
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
13:55
5
راه امام كلام امام
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
14:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
14:50
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+
15:25
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:30
20
سیاره آبی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
15:50
40
كافه هنر
كارشناسان: خانم شیما شریفی(كارشناس امور فرهنگی و ادبی)، مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:30
25
جهان سیاست
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
16:55
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
17:10
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
17:15
95
ایرانشهر- صدا كن مرا
دكتر مشفقی(كارشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:50
5
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
18:55
5
نشانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
19:45
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:00
30
مسابقه یك، دو، صدا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:30
15
نیشدارو
سعید بیابانكی، ناصر فیض، صابر قدیمی(طنز پرداز)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:45
10
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
20:55
5
شور و نور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
21:45
15
صفحه من
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
22:05
30
حرف آخر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
22:35
25
قرار شاعرانه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900 98+ و www.radioiran.ir
23:05
25
قصه شب- قسمت چهارم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:30
25
رهاورد(تكرار)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+
23:55
4
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir