انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[08/02/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- فرهنگ و اندیشه(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
گلبانگ
شماره پیامک برنامه: 30000900 - تلفن برنامه: 22168013
03:00
30
سیری در تاریخ معاصر(تکرار)
شماره پیامک: 30000900
03:30
30
فرهنگ و مردم
شماره پیامک: 30000900
04:00
30
سرای سخن
حجت الالسلام مسعود عالی(کارشناس دینی)، شماره پیامک: 30000900
04:30
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامک: 30000900
05:30
15
ایران سرای هنر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
05:45
10
تقویم تاریخ
شماره پیامک: 30000900
05:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:25
35
در هوای وصل- دعای ندبه
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
45
بی واسطه با ایران(تکرار)
شماره پیامک: 30000900
07:55
5
سرمشق
شماره پیامک: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
08:35
20
رادیوهای بیگانه
شماره پیامک: 30000900
08:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
120
رادیو جمعه
شماره پیامک: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
11:00
30
رویای بی تعبیر
دکتر کوهکن(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر فواد ایزدی(کارشناس مطالعات سیاسی و عضو هئیت علمی دنشگاه تهران)، دکترنقوی حسینی(سخنگوی شورای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، آقای مقصودی(کارشناس سیاسی)، شماره پیامک: 30000900
11:30
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
11:45
30
آخر هفته
شماره پیامک: 30000900
12:15
25
خیابان ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:40
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
12:45
40
به افق آفتاب
حجت السلام برمایی و ماندگاری(کارشناسان دینی)، شماره پیامک: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
13:25
5
آنونس انتخابات
تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
قصه ظهر جمعه
شماره پیامک: 30000900
13:55
5
راه امام کلام امام
شماره پیامک: 30000900
14:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
14:30
30
رویدادهای هفته
شماره پیامک: 30000900
15:00
55
خطبه های نماز جمعه
شماره پیامک: 30000900
15:55
5
راه روشن
تلفنها: 22040086- 22050009
16:00
180
مناظره اقتصادی- اجتماعی(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
19:05
55
وقت اضافه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:00
25
صدا کن مرا
شماره پیامک: 30000900
20:25
30
میان برنامه(زنده)
20:55
5
شور و نور
شماره پیامک: 30000900
21:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
21:30
30
فرهنگ مردم
شماره پیامک: 30000900
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
55
باشگاه ستاره ها
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
54
ادامه باشگاه ستاره ها
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

جدول پخش برنامه های
[09/02/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ایران و اندیشه(زنده)
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
گلبانگ
شماره پیامک برنامه: 30000900 - تلفن برنامه: 22168013
03:00
30
فرهنگ مردم(تکرار)
شماره پیامک برنامه: 30000900
03:30
30
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:00
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامک: 30000900
05:00
30
سرای سخن
حجت الاسلام قرائتی(کارشناس دینی)، شماره پیامک: 30000900
05:30
15
ایران سرای هنر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
05:45
15
قول و غزل
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
15
نفس صبح
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:20
10
تقویم تاریخ
شماره پیامک: 30000900
06:30
30
سلام ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
45
ادامه سلام ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:55
5
سرمشق
شماره پیامک: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامک: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
30
خانه و خانواده
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
09:30
15
آنونس انتخاباتی
تلفنها: 22040086- 22050009
09:45
15
سلام کوچولو
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:00
25
نوبت ترانه
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:25
5
میان برنامه
تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
30
نمودار
آقای دکتر خسروشاهی(قائم مقام بیمه مرکزی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
11:15
20
به وقت همیشه
شماره پیامک: 30000900
11:35
10
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
11:45
25
مسابقه یک، دو، صدا
12:10
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
12:15
25
رهاورد
سیدعلی جواد موسوی(معاون تحقیقات و فناوری)، مهندس حمید اسدی(مدرس و کارشناس ستاد نانو)، شماره پیامک: 30000900
12:40
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
12:45
40
به افق آفتاب
حجت السلام کثیری(کارشناس مذهبی)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:25
5
آنونس انتخابات
تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
پلاک 8
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام کلام امام
شماره پیامک: 30000900
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
14:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
14:50
10
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
15:30
40
شناسا- جامعه
آقای دکتر محمد حسن دهقانی(کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه) و آقای محمد محمودی شاه نشین(رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور)، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:10
15
سیاره آبی
مهندس یاوری(مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل ها و مراتع)، شماره پیامک: 30000900
16:25
5
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:30
25
جهان سیاست
شماره پیامک: 30000900
16:55
5
آنونس انتخابات
تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
17:10
20
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
17:30
45
بی واسطه با ایران
شماره پیامک: 30000900
18:15
30
ایرانشهر
آیتم ها: شهریاران شهر- گزارش ازموضوع برنامه- پیگیری خبرها- انتخابات پیش رو، شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
18:50
5
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:55
5
نشانی
شماره پیامک: 30000900
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:45
15
دورعاشقان
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086-22050009
20:00
25
صدا کن مرا
شماره پیامک: 30000900
20:25
30
ادامه دور عاشقان
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
شور و نور
شماره پیامک: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
5
شب بخیر کوچولو
شماره پیامک: 30000900
21:40
5
آنونس انتخابات
تلفنها: 22040086- 22050009
21:45
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
21:50
5
صفحه من
شماره پیامک: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
21:55
5
نشانی
شماره پیامک: 30000900
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامک: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
25
قرار شاعرانه
شماره پیامک: 30000900
22:30
15
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
22:45
45
بی واسطه با ایران
شماره پیامک: 30000900
23:30
29
درس خواندن آسان است
تلفنها: 22040086- 22050009

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir