انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ايران

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/07/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ایران و اندیشه(زنده)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
قصه(تكرار)
شماره پیامك برنامه: 30000900
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 30000900- تلفن برنامه: 22168013
03:30
25
قرار شاعرانه(تكرار)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
03:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
04:00
15
قند پارسی
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
طنز اجتماعی و فرهنگی
04:15
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامك: 30000900
05:15
15
قول و غزل
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
05:30
25
سرای سخن
حجت الاسلام رفیعی(كارشناس دینی)، شماره پیامك: 30000900
05:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:25
5
تقویم تاریخ
شماره پیامك: 30000900
06:30
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:35
25
سلام ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
40
ادامه سلام ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:50
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:55
5
سرمشق
شماره پیامك: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامك: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
80
خانه و خانواده
خانم دكتر مهین السادات عظیمی(متخصص طب سالمندی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:20
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
30
نمودار
شهرام میراخورلو(معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف كننده و تولید كننده)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:00
15
خبر
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
11:15
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:30
45
به افق آفتاب
حجت الاسلام ماندگاری(كارشناس علوم دینی و معارفی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:15
25
رهاورد
سیامك اشكریز(كارشناس تأسیسات) و دكتر فخارزاده(روانشناس)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086-22050009
12:40
5
صفحه من
شماره پیامك 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:45
40
میزبان
دكتر شینا انصاری(مدیر كل دفتر پایش فراگیر حفاظت محیط زیست)، دكتر طباطبایی(دبیر انجمن اقتصاد شهری) و دكتر توتونچی(معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی كشور)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
پلاك 8
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام كلام امام
شماره پیامك: 30000900
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
14:45
5
میان برنامه(زنده)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
14:50
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:30
30
سیاره آبی
دكتر علی تیموری(مدیر كل دفتر شكار صید سازمان حفاظت از محیط زیست)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:00
30
كافه هنر
كارشناسان: محمدمهدی باقری(كارشناس ادبیات)، شهاب شهرزاد و كاوه تیموری(كارشناسان فرهنگی، هنری و خوشنویسی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:30
25
جهان سیاست
شماره پیامك: 30000900
16:55
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
17:15
30
ایرانشهر
آقای دكتر فرنقی زاد(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:45
25
صدا كن مرا
شماره پیامك: 30000900
18:10
45
ادامه ایرانشهر
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:55
5
نشانی
شماره پیامك: 30000900
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:45
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:00
30
مسابقه یك، دو، صدا
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:30
15
تالار آینه
شهاب شهرزاد(كارشناس فرهنگی)، شماره پیامك: 30000900
20:45
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
شور و نور
شماره پیامك: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
شماره پیامك: 30000900
21:45
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900، تلفنها: 22040086- 22050009
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
30
حرف آخر
شماره پیامك: 30000900، تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
25
قصه شب
شماره پیامك: 30000900
23:30
25
سیاره آبی(تكرار)
دكتر علی تیموری(مدیر كل دفتر شكار صید سازمان حفاظت از محیط زیست)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
23:55
4
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009

جدول پخش برنامه های
[01/08/1396]
00:00
30
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
00:30
115
راه شب- ورزش و تفریحات(زنده)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
02:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
02:30
30
قصه(تكرار)
شماره پیامك برنامه: 30000900
03:00
30
گلبانگ
شماره پیامك برنامه: 30000900- تلفن برنامه: 22168013
03:30
15
قند پارسی
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
03:45
15
قول و غزل
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:00
25
قرار شاعرانه(تكرار)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
04:25
60
بشارت باران- راه رستگاران
شماره پیامك: 30000900
05:25
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
05:30
25
سرای سخن
شماره پیامك: 30000900
05:55
5
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009
06:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
06:05
20
نفس صبح
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:25
5
تقویم تاریخ
شماره پیامك: 30000900
06:30
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
06:35
25
سلام ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:00
10
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
07:10
40
سلام ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:50
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
07:55
5
سرمشق
شماره پیامك: 30000900
08:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
08:35
5
مغز برتر
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
08:40
20
روی خط ورزش
شماره پیامك: 30000900 تلفنها: 22040086- 22050009
09:00
50
خانه و خانواده
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
09:50
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:00
25
حرفی از نام تو
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
10:30
30
نمودار
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:00
15
خبر
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
11:15
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
11:30
45
به افق آفتاب
حجت الاسلام والمسلمین كثیری(كارشناس علوم دینی و معارف)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:15
25
رهاورد
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086-22050009
12:40
5
صفحه من
شماره پیامك 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
12:45
40
میزبان
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:30
25
پلاك 8
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
13:55
5
راه امام كلام امام
شماره پیامك: 30000900
14:00
45
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
14:45
15
نور چشم
شماره پیامك: 30000900
15:00
25
گلبانگ
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:25
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
15:30
20
سیاره آبی
شماره پیامك: 30000900
15:50
40
كافه هنر
كارشناسان: شیما شریفی(كارشناس امور فرهنگی و ادبی)، محمدمهدی باقری(كارشناس ادبیات)، امین خرمی، شهاب شهرزاد و كاوه تیموری(كارشناسان فرهنگی، هنری و خوشنویسی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
16:30
25
جهان سیاست
شماره پیامك: 30000900
16:55
5
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:00
15
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
17:15
30
ایرانشهر
آقای دكتر فرنقی زاد(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
17:45
25
صدا كن مرا
شماره پیامك: 30000900
18:10
40
ادامه ایرانشهر
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:50
5
علی بابا
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
18:55
5
نشانی
شماره پیامك: 30000900
19:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
19:05
40
ورزش ایران
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
19:45
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:00
30
مسابقه یك، دو، صدا
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:30
15
تالار آینه
شهاب شهرزاد(كارشناس فرهنگی)، شماره پیامك: 30000900
20:45
10
صفحه من
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
20:55
5
شور و نور
شماره پیامك: 30000900
21:00
35
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
21:35
10
شب بخیر كوچولو
شماره پیامك: 30000900
21:45
15
صفحه من
شماره پیامك: 30000900، تلفنها: 22040086- 22050009
22:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
22:05
30
حرف آخر
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
22:35
25
دور عاشقان
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
23:00
5
خبر(زنده)
شماره پیامك: 30000900- www.radioiran.ir
23:05
25
قصه شب
شماره پیامك: 30000900
23:30
25
سیاره آبی(تكرار)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009
23:55
4
میان برنامه(زنده)
تلفنها: 22040086- 22050009

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir