انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[08/02/1396]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
گوش شنوا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
زنگ صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
55
چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:55
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
90
شهد و شکر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
15
سمسارستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:15
15
چه خبر؟
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:30
30
صباتیک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
60
صباهنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:00
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:15
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
10
لبخند خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:45
30
شکوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:15
5
مثل همیشه نیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:20
5
سین جیم
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:25
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
طنز و منز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
نیم صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
60
شکوفه های لبخند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
کارت قرمز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
15
زنگ صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:15
15
چه خبر؟
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:30
90
شهد و شکر(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
30
صباتیک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:30
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:45
45
آن سوی آفتاب- ویژه اذان مغرب
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
15
دور دنیا در 15 دقیقه(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:45
15
سه کنج
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
15
من و صبا یهویی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:15
15
مسابقه بی سابقه(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:50
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:55
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبکه فرهنگ


جدول پخش برنامه های
[09/02/1396]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
گوش شنوا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
زنگ صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
55
چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:55
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
90
صبح صبا(زنده)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
15
سمسارستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:15
15
چه خبر؟
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:30
30
صباگو
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
60
طنز و ترانه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:00
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:15
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
10
لبخند خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:45
30
شکوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:15
5
مثل همیشه نیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:20
5
سین جیم
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:25
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
طنز و منز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
نیم صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
60
شکوفه های لبخند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
کارت قرمز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
15
صباکارتون
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:15
15
چه خبر؟
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:30
30
صبامک(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
صباهنگ(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
30
صباگو
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:30
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:45
45
آن سوی آفتاب- ویژه اذان مغرب
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
15
دور دنیا در 15 دقیقه(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:45
15
سه کنج
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
15
من و صبا یهویی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:15
15
مسابقه بی سابقه(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:50
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:55
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبکه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir