انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/04/1396]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ

06:00
10
زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
زنگ صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
55
چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:55
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
90
صبح صبا(زنده)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
15
سمسارستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:15
15
چه خبر؟
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:30
30
صباگو
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
60
طنز و ترانه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:00
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:15
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
5
سین جیم
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:40
10
یک داستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:50
30
شکوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:20
10
لبخند خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
طنز و منز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
نیم صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
60
شکر پنیر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
کارت قرمز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
15
صبا کارتون
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:15
15
بومرنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:30
15
روی خط
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:45
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
صباهنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
60
عصر صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
10
میزگرد
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:10
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:15
45
در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:20
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:25
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
15
طنز، مهمان، قیچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:45
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبکه فرهنگ

جدول پخش برنامه های
[06/04/1396]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
زنگ صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
55
چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:55
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
90
صبح صبا(زنده)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
15
سمسارستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:15
15
چه خبر؟
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:30
30
دو در بیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
60
شکر شکن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:00
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:15
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
5
سین جیم
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:40
10
یک داستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:50
30
شکوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:20
10
لبخند خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
10
جدی نگیرید، جدی بگیرید
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:40
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
زیر گذر طنز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
نیم صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
60
شکر پنیر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
کارت قرمز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
15
زنگ صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:15
15
بومرنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:30
15
روی خط
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:45
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
صباهنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
60
عصر صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
10
میزگرد
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:10
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:15
45
در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:20
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:25
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
15
طنز، مهمان، قیچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:45
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبکه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir