انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/05/1396]
00:00
360
ادامه رله شبكه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
با ستاره ها
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
بوستان حكمت
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
90
صبح صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:00
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:15
20
با ستاره ها
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:40
10
یاد خوبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:50
35
شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:25
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
15
باغی در صدا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
15
كوچه باغ صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
45
مشاعره
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:20
25
ملازمان حرم
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:45
15
همیشه به سفر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
سیمای صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
آیتم های مختلف
19:00
30
صباتیك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:30
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:45
45
در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:45
15
كوچه باغ صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

جدول پخش برنامه های
[31/05/1396]
00:00
360
ادامه رله شبكه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت، سرود و تلاوت قرآن
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
با ستاره ها
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
بوستان حكمت
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
90
صبح صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:00
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:15
20
با ستاره ها
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:40
10
یاد خوبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:50
35
شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:25
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
15
باغی در صدا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
15
كوچه باغ صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
45
مشاعره
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:20
25
ملازمان حرم
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:45
15
همیشه به سفر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
سیمای صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
ساده و صمیمی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
30
دو در بیست
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:30
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:45
45
در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
15
همسفر
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:45
15
كوچه باغ صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
60
لحظه های همراهی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir