انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[27/09/1396]
00:00
360
رله شبكه فرهنگ
06:00
10
سرآغاز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:30
15
چه خبر؟
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:45
15
زنگ صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
07:00
55
شور شیرین
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
07:55
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
08:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
08:30
90
صبح صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:00
60
شكر شكن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:00
30
صباگو
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:30
10
لبخند خوبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:40
35
شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:15
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:30
15
مثل خند
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:45
15
راپورتچی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:00
15
طنز و منز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:15
15
رادیكاتور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:30
10
طنز و طنز آوران
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:40
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:45
20
یادم تو را فراموش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:05
10
میزگرد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:15
15
روی خط
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:30
30
نقل و نقلستان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:00
30
كارت قرمز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:30
30
نیم صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:00
45
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
17:30
30
همپای صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
مسابقه اطلاعات عمومی، ایران شناسی و...
18:00
60
عصر صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:00
15
آپاراتچی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:15
15
مسابقه بی سابقه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:30
15
كلینیك خنده
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:45
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:00
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:15
15
صبا كارتون
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:30
15
بومرنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:45
15
روی خط
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:00
20
یادم تو را فراموش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:20
10
میزگرد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:30
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:35
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:40
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir