انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/12/1395]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت- سرود- تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
20
با ستاره ها
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:50
10
بوستان حکمت
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
60
لحظه های همراهی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
30
دو در بیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:00
60
دو نیم صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
صباهنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
30
گفتگوی تنهایی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:30
20
با ستاره ها
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:50
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:55
30
شکوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:25
10
یاد خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
10
یک داستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:45
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:00
60
ساده و صمیمی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
باغی در صدا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
45
مشاعره
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
15
کوچه باغ صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:15
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:20
25
ملازمان حرم
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:45
15
همسفر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
معرفی مسجد کریستالی در مالزی
16:00
60
دو نیم صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:30
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:45
45
اذان مغرب
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:30
30
مستند فرماندهان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
60
صباهنگ(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
60
ساده و صمیمی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
60
لحظه های همراهی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبکه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir