انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/07/1396]
00:00
360
رله شبكه فرهنگ

06:00
10
سرآغاز
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
چه خبر؟
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
زنگ صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
55
چهل تیكه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862 رادیو صبا
07:55
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862 رادیو صبا
08:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
30
هم‌پای صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:00
60
صباهنگ(زنده)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
چهار راه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
15
سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:15
15
روی خط
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:30
35
شكوه بندگی(ویژه اذان ظهر)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:05
10
یاد خوبان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:15
10
میزگرد
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:25
15
زنگ صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:40
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:45
15
من و صبا یهویی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:00
30
كارت قرمز
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
15
بومرنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:45
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
45
مشاعره
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:45
15
از حرف تا واژه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:30
30
صبای شما، صدای شما
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
دو در بیست
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
30
هزار افسان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
15
سینما صبا(تكرار)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:15
45
در حوالی خورشید(ویژه اذان مغرب)
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
15
سمسارستان
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:15
15
راپورتچی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:30
20
یادم تو را فراموش
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:50
10
میزگرد
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
30
نیم صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
30
شب قصه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
15
چه خبر؟
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:15
15
فامیل دور، فامیل نزدیك
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:35
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:40
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir