انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/01/1396]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت- سرود- تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
پیک شادی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
انشا با موضوعات طنز: آیا به خرید علاقه دارید؟
06:45
15
سمسارستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
55
چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:55
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
30
درنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:00
60
صباهنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
شکر پنیر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
30
کارت هدیه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:30
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:50
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:55
10
جدی نگیرید، جدی بگیرید(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:05
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:20
15
زیر گذر طنز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:50
5
مثل همیشه نیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:55
25
شکوه بندگی(ویژه اذان ظهر)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:20
10
لبخند خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
طنز سیاسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
60
شکوفه های بهاری
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
صباتیک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
60
شکر پنیر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
صباهنگ(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:15
45
بال های قنوت (ویژه اذان مغرب)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
5
مثل همیشه نیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:05
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:25
30
صباخند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:55
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:15
15
پیک شادی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:45
15
سمسارستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبکه فرهنگ

جدول پخش برنامه های
[04/01/1396]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت- سرود- تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
پیک شادی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
سمسارستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
55
چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:55
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:00
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
30
درنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:00
60
صباهنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
شکر پنیر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
30
کارت هدیه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:30
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:50
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:55
10
جدی نگیرید، جدی بگیرید(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:05
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:20
15
طنز و منز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:35
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:50
5
مثل همیشه نیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:55
25
شکوه بندگی(ویژه اذان ظهر)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:20
10
لبخند خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
30
صبامک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
نیم صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
60
شکوفه های بهاری
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
صباگو
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
60
شکر پنیر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
صباهنگ(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:15
45
بال های قنوت (ویژه اذان مغرب)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
5
مثل همیشه نیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:05
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:25
30
صباخند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:55
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:15
15
پیک شادی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:45
15
سمسارستان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبکه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir