انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/02/1397]
00:00
360
رله شبكه فرهنگ
06:00
10
سرآغاز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:30
15
چه خبر؟
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:45
15
زنگ صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
07:00
55
چهل تیكه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
07:55
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
08:00
120
صبح صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:00
30
دو در بیست
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:30
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:00
30
صباگو
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:30
20
سه نما
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:50
10
میزگرد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:00
15
مثل خند
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:15
15
راپورتچی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:30
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:45
30
شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:15
10
لبخند خوبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:25
5
سین جیم
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:30
15
طنز و منز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:45
15
روی خط
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:00
20
یادم تو را فراموش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
مسابقه ای با رویكرد طنز در راستای تمركز ذهن
14:20
10
طنز و طنزآوران
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:30
15
دست چین
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:45
15
زیر گذر طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:00
30
نقل و نقلستان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:30
15
آپاراتچی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:00
30
همپای صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:30
15
سه كنج
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:45
15
بومرنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
17:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
18:00
90
عصر صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:30
15
صبا كارتون
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:45
45
در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:30
15
راپورتچی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:45
15
چه خبر؟
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:00
30
بوق اشغال
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:30
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:35
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:40
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

جدول پخش برنامه های
[04/02/1397]
00:00
360
رله شبكه فرهنگ
06:00
10
سرآغاز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:10
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:30
15
چه خبر؟
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
06:45
15
زنگ صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
07:00
55
چهل تیكه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
07:55
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
08:00
120
صبح صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:00
20
كیف كوك
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:20
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:25
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
10:30
30
صبامك
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:00
20
برد برد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:20
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:25
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:30
20
حرف تو حرف
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
11:50
10
میزگرد
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:00
10
جدی نگیرید، جدی بگیرید
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:10
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:15
15
راپورتچی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:30
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
12:45
30
شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:15
10
لبخند خوبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:25
5
سین جیم
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:30
15
طنز و منز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
13:45
15
روی خط
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:00
20
یادم تو را فراموش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:20
10
طنز و طنزآوران
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:30
15
دست چین
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
14:45
15
زیر گذر طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:00
30
صبای شما، صدای شما
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:30
15
آپاراتچی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
15:45
15
مسابقه بی سابقه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:00
30
همپای صبا(زنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:30
15
سه كنج
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
16:45
15
بومرنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
17:00
60
صباهنگ
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
18:00
90
عصر صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:30
10
جدی نگیرید، جدی بگیرید
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:40
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
19:45
45
در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:30
15
راپورتچی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
20:45
15
چه خبر؟
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:00
30
مشااره
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:30
5
شما و صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:35
5
میان برنامه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
21:40
20
قند پارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+
22:00
119
رله شبكه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir