انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو صبا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/10/1395]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت- سرود- تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
گوش شنوا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
زنگ صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
15
چه خبر؟
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:15
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:30
55
چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:25
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
30
باشگاه صبا(زنده)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:00
15
من و صبا یهویی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:15
15
راپورتچی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:30
30
صباخند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
طنز و ترانه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:15
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:35
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:40
10
لبخند خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:50
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:55
35
رحمت رحمان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:30
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:45
15
گوش شنوا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:00
30
صباخند(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:35
5
سین جیم(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:40
20
سیمای صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
طنز و منز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
نیم صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
60
شکوفه های لبخند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
دو در بیست
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
دست چین(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
45
اذان مغرب
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:45
15
زنگ صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
صباهنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
30
کارت قرمز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:30
15
سه کنج(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:45
15
دور دنیا در 15 دقیقه(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:20
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:25
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
15
من و صبا یهویی(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:45
15
طنز و منز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:15
15
فامیل دور، فامیل نزدیک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
30
دو به دو
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
مسابقه بین زوج ها
22:00
119
رله شبکه فرهنگ

جدول پخش برنامه های
[30/10/1395]
00:00
360
ادامه رله شبکه فرهنگ
06:00
10
زنگ ساعت- سرود- تلاوت قرآن
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:10
20
قند پارسی
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:30
15
گوش شنوا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
06:45
15
زنگ صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:00
15
چه خبر؟
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:15
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
07:30
55
چهل تیکه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:25
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
08:30
30
باشگاه صبا(زنده)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
09:00
60
شکر پنیر
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
10:00
60
صباهنگ
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:00
15
دور دنیا در 15 دقیقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:15
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:35
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:40
10
لبخند خوبان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
11:50
35
رحمت رحمان
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:25
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:30
15
مثل خند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
12:45
15
گوش شنوا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:00
30
صباخند(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:30
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:35
5
سین جیم(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
13:40
20
سیمای صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:00
15
سینما صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:15
15
زیر گذر طنز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
14:30
30
بوق اشغال
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
15:00
60
شکوفه های لبخند
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:00
30
صباتیک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:30
15
مسابقه بی سابقه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
16:45
15
سینما صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:00
45
اذان مغرب
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
17:45
15
زنگ صبا(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
18:00
60
طنز و ترانه(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:00
30
مشااره
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:30
15
سه کنج(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
19:45
15
دور دنیا در 15 دقیقه(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:00
20
یادم تو را فراموش
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:20
5
شما و صبا
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:25
5
میان برنامه
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:30
15
من و صبا یهویی(تکرار)
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
20:45
15
زیر گذر طنز
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:00
15
دست چین
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:15
15
فامیل دور، فامیل نزدیک
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
21:30
30
دو به دو
پیامک رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
22:00
119
رله شبکه فرهنگ

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir