پخش زنده و آرشیو رادیو

مركز مشاوره ورزشی

روزهای فرد از ساعت 14:30 به مدت 30دقیقه


توصیه های لازم جهت برخورداری از یك تغذیه مناسب ، انجام حركات ورزشی و رفع ناهنجاری های جسمی

دانش افزایی درباره تغذیه مناسب، ارائه مشاوره برای بهبود كیفیت زندگی جامعه و توسعه تندرستی در خانواده