پخش زنده و آرشیو رادیو

مركز مشاوره ورزشی

سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

مركز مشاوره ورزشی

پیام های تندرستی در حوزه حركات اصلاحی و تغذیه

با حضور شهاب اولیایی(كارشناس تغذیه)

فهرست قطعات

دانش افزایی درباره تغذیه مناسب، ارائه مشاوره برای بهبود كیفیت زندگی جامعه و توسعه تندرستی در خانواده