پخش زنده و آرشیو رادیو

ایرانشهر- صدا كن مرا

دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 17:10 به مدت 105 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایرانشهر- صدا كن مرا

تحقیق- اذان: 17:13، موذن: استاد محمدحسین سبزعلی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات
عوامل برنامه