پخش زنده و آرشیو رادیو

فرهنگ مردم

شنبه 28 بهمن 1402 ساعت 02:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرهنگ مردم

آداب و روسوم و سنن ایرانیان

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات

زمان پخش : جمعه ها ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه/ تهیه كننده : زهرا فقیه میرزایی / مجری: شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی

عوامل برنامه