پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و روابط بین الملل

پنجشنبه 26 مرداد 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش و روابط بین الملل

بررسی موضوعات ورزشی در عرصه بین الملل هدف این برنامه است.

فهرست قطعات