پخش زنده و آرشیو رادیو

جامعه شناسی ورزشی

سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

جامعه شناسی ورزشی

در این برنامه نقش رسانه های ورزشی در جامعه ورزش مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

با حضور معتمد هاشمی و آریامنش(كارشناس ورزشی)

فهرست قطعات