پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و روابط بین الملل

پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش و روابط بین الملل

در این برنامه موضوع مدیریت امكانات طبیعی و گردشگری بحث و بررسی می شود.

با حضور علی قلم سیاه(كارشناس ورزش)

فهرست قطعات