پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و روابط بین الملل

پنجشنبه 6 مهر 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش و روابط بین الملل

در این برنامه اهمیت استراتژی در روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

با حضور علی قلم سیاه(كارشناس روابط بین الملل)

فهرست قطعات