پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و روابط بین الملل

پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش و روابط بین الملل

در این برنامه پیرامون چگونگی كسب كرسی های بین المللی در ورزش بحث و گفتگو می شود.

با حضور افشین داوری(كارشناس ورزش)

فهرست قطعات