پخش زنده و آرشیو رادیو

روانشناسی ورزشی

سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

روانشناسی ورزشی

این برنامه به بررسی تاثیر روانشناس بر آمادگی ذهنی و روانی ورزشكاران می پردازد.

با حضور مجدالدین مستعان و محسن پروازی(روانشناس)

فهرست قطعات