پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز

چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز

این برنامه چگونگی زیرساخت های معماری ورزش كشورمان را بررسی می كند.

با حضور علی رحیمیان(كارشناس معماری)

فهرست قطعات