پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و جامعه

چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش و جامعه

تحلیل موضوعات روز ورزش كشور با نگاه فرهنگی

لیست قطعات

تحلیل موضوعات روز ورزش كشور با نگاه فرهنگی،پیگیری نقش جامعه ورزشی كشور در تحقق اسناد فرهنگی / تبیین هنجارها و ناهنجاری های حوزه ورزش/ تبیین وظایف فرهنگی نهادهای مردمی كشور با استفاده از كارشناسان مسلط و دانشگاهی

عوامل برنامه