پخش زنده و آرشیو رادیو

از تندرستی تا افتخار

جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 22:00 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

از تندرستی تا افتخار

فهرست قطعات

ارتقای آگاهی مخاطبان(بیماران خاص)در خصوص حركات ورزشی مناسب

عوامل برنامه