پخش زنده و آرشیو رادیو

از تندرستی تا افتخار

جمعه 1 اسفند 1399 ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

از تندرستی تا افتخار

ارتقای آگاهی مخاطبان (بیماران خاص) در خصوص حركات ورزشی مناسب

فهرست قطعات

ارتقای آگاهی مخاطبان(بیماران خاص)در خصوص حركات ورزشی مناسب

عوامل برنامه