پخش زنده و آرشیو رادیو

گردش و ورزش

جمعه 7 خرداد 1400 ساعت 07:10 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

گردش و ورزش

ترویج فعالیت های ورزشی گروهی در روزهای تعطیل با هدف ارتقاء سواد حركتی در جامعه

فهرست قطعات
عوامل برنامه