پخش زنده و آرشیو رادیو

هوادار

پنجشنبه 10 اسفند 1402 ساعت 10:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

هوادار

فهرست قطعات

آشنایی هواداران رشته های مختلف ورزشی از حقوق و وظایف هواداری، پخش سرودهای باشگاه ها- و بازگویی اتفاقات مثبت و بیادماندنی هواداران برای ترویج رفتار های سنجیده هواداری

عوامل برنامه