پخش زنده و آرشیو رادیو

تخت ترنا

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 ساعت 18:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

تخت ترنا

فهرست قطعات