پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


تخت ترنا برنامه ای تعاملی است. مخاطب و مهمان در یك بازی و نمایش از پیش تعیین و تمرین شده خود را در لباس كاراكتر محوری در مواجهه و تصمیم گیری میابد و....