پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه ماه

یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 10:00 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماه ماه

آیین های رمضان در فرهنگ مردم

با حضور آقازاده(تهیه كننده)، نوری(گوینده)، خانم حسنی(مجری) و دكتر خلعتبری(كارشناس فرهنگ مردم)

فهرست قطعات