پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه ماه

سه شنبه 6 تیر 1396 ساعت 20:05 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماه ماه

آیین های رمضان در فرهنگ مردم

با حضور آقازاده(تهیه كننده)، نوری(گوینده)، خانم حسنی(مجری) و دكتر خلعتبری(كارشناس فرهنگ مردم)

فهرست قطعات