پخش زنده و آرشیو رادیو

چكاد بصیرت

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت 17:30 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

چكاد بصیرت

رییس جمهور آینده و مهمترین دستور كارهای ملی

با حضور دكتر جعفری(كارشناس مسایل سیاسی) و دكتر دهقانی(كارشناس مسایل سیاسی)

فهرست قطعات

تهیه كننده:فریدون ماهر