پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 25 مرداد 1397 ساعت 13:30 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

نگاهی به قانون مالیات بر ارزش اقزوده و الزامات اصلاحیه بعضی از قوانین آن

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، علیرضا محجوب(عضو كمیسیون اجتماعی مجلس)، سیدكاظم دلخوش(عضو كمیسیون اقتصادی مجلس)، شهباز حسن پوربیگلری(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس) و هدایت الله خادمی(عضو كمیسیون انرژی مجلس)

لیست قطعات