پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 13:30 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

لزوم تصویب طرح تشكیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه بایدها و نبایدها

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، مهرداد لاهوتی(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)، عباس پاپی زاده(عضو كمیسیون كشاورزی و منابع طبیعی مجلس)، بهمن طاهرخانی(عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) و احمد اناركی(عضو كمیسیون اقتصادی مجلس)

لیست قطعات