پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه ماه

پنجشنبه 17 خرداد 1397 ساعت 00:30 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماه ماه

آئین های رمضان در فرهنگ مردم ایران

با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، خانم حسنی(مجری)، امیر نوری(كارشناس مجری) و دكتر خلعتبری(پژوهشگر و نویسنده در حوزه فرهنگ مردم)

فهرست قطعات