پخش زنده و آرشیو رادیو

گام دوم

چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 10:00 به مدت 35 دقیقه

اطلاعات برنامه

گام دوم

دكترین دفاعی در جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در بیانیه گام دوم

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، پاك اندیش(كارشناس مجری)، عماد نجار(كارشناس مسائل سیاسی) و جعفر قنادباشی(كارشناس مسائل سیاسی)

فهرست قطعات