پخش زنده و آرشیو رادیو

قانون و قانون گذاری

سه شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 08:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

قانون و قانون گذاری

بررسی و تحلیل قانونگذاری و جایگاه حقوق بین الملل

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر احمد مومنی راد(عضو هیئت علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران) و دكتر حسین خلف رضایی(مدرس دانشگاه)

فهرست قطعات