پخش زنده و آرشیو رادیو

قانون و قانونگذاری

پنجشنبه 3 مهر 1399 ساعت 09:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

قانون و قانونگذاری

بررسی و تحلیل نسبت امنیت و قانونگذاری

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر مهدی مقدسی(عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین"ع") و دكتر محمدحسین علیپور(معاون راهبردی سازمان بسیج دانشجویی)

فهرست قطعات