پخش زنده و آرشیو رادیو

علم نافع

پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 13:30 به مدت 48 دقیقه

اطلاعات برنامه

علم نافع

بررسی وضعیت علم درایالات متحده آمریكا

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، آقامحسنی(كارشناس مجری)، حمیدی(گزارشگر و آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با دكتر هادی نیلوفروشان(عضو هیئت علمی پژوهشكده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران)

فهرست قطعات