پخش زنده و آرشیو رادیو

علم نافع

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت 13:30 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

علم نافع

بررسی وضعیت علم و فناوری در هندوستان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، آقامحسنی(كارشناس مجری)، حمیدی(گزارشگر و آیتم ساز) و ارتباط تلفی با دكتر سید هادی مرجایی(عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)

فهرست قطعات