پخش زنده و آرشیو رادیو

ناگهان فردا

یکشنبه 22 مرداد 1402 ساعت 08:30 به مدت 28 دقیقه

اطلاعات برنامه

ناگهان فردا

ویژه جمعیت، برنامه های وزارت بهداشت در حوزه جوانی جمعیت

با حضور محمدرضا زمانی(تهیه كننده)، ساسان رئیسان(گوینده)، مسعود كیخا(نویسنده) و معین حسنی(گزارشگر)

فهرست قطعات

محورهای اساسی این برنامه: حوزه تقنین: - بررسی سیاست‌های تشویقی فرزندآوری و تاثیرگذاری آنها - چرایی عدم نظارت بر نحوه اجرا - چرایی عدم بروزرسانی این سیاست‌ها در دو سال گذشته حوزه اجرایی قوانین فرزندآوری: - مطالبه از دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون جوانی جمعیت شامل: تسهیلات بانكی، مسكن، خودرو و ... بهداشت و درمان: - سرانجام بیمه‌های ناباروری رایگان - سرانجام خدمات درمانی رایگان برای زایمان با حضور محمدرضا زمانی(تهیه كننده)، امیرحسن محمدپور(گوینده) و مسعود كیخا(نویسنده)