پخش زنده و آرشیو رادیو

امواج شبهه

سه شنبه 16 آبان 1402 ساعت 16:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

امواج شبهه

دستور كار فعلی رسانه های بیگانه، انحراف افكار از پیروزی های جبهه مقاومت

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، حسین افراخته(كارشناس مجری)، علیرضا داودی(كارشناس ارشد رسانه) و ظهیر اصفهانی(كارشناس و فعال رسانه)

فهرست قطعات