پخش زنده و آرشیو رادیو

امواج شبهه

سه شنبه 23 آبان 1402 ساعت 16:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

امواج شبهه

نگاهی به شبكه مفاهیم، كلمات و عبارات رسانه های بیگانه برای بی اعتبارسازی

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، محمود شهیدی(كارشناس مجری)، دكتر عابد اكبری(كارشناس مسائل سیاسی و رسانه) و ارتباط تلفنی با دكتر محمد قادری(روزنامه نگار و كارشناس ارشد رسانه)

فهرست قطعات